جواب صفحه ۱۲۲ فارسی نهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۲۲ فارسی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۲۲ فارسی نهم

گفت و گو

۱. دربارۀ مهم ترین و زیباترین نکتۀ درس گفت و گو کنید.

الف) عشق ورزیدن به خوبی ها

ب) داشتن دوستان و دشمنان دانا

پ) پرهیز از کبر و غرور

ت) عدم وابستگی به مادّیات

۲. درباره سه آرزوی خود و راه رسیدن به آنها، گفت و گو کنید.

بر عهده دانش آموز

نوشتن

۱. برای هر واژه، دو هم خانواده بنویسید و در جدول قرار دهید.

غرّه: مغرور – غرور

اعتماد: معتمد – عمود

احساس: محسوس – حس

اعتراض: معترض – تعرّض

۲. یکی از بندهای درس را که بیشتر می پسندید انتخاب کنید و دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

بر عهده دانش آموز

۳. ساخت هر واژه را مشخّص کنید. (ساده، مشتق و یا مرکّب)

ساده: دشمن – فکر – ساده

مشتق: پرنده – شامان – تعمیرگاه – نی زار – آرزومند

مرکّب: آبراه- خدمتگزار – هواپیما – سردبیر – راه آهن

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه