در این نوشته با جواب صفحه 123 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 123 ریاضی دوم

تمرین

1 یک هدف تیراندازی مثل شکل‌های زیر درست شده است.

image 309

الف) چند قسمت از هدف سبز است؟

2 قسمت از 4 قسمت 


چند قسمت از هدف قرمز است؟ 

2 قسمت از 4 قسمت 


ب) در هر هدف، احتمال خوردن تیر به کدام رنگ بیشتر است؟ چرا؟

معلوم نیست. چون تعداد قرمزها و سبزها برابر است.

2- در داخل هر کیسه، یک مهره‌ی سیاه وجود دارد و بقیّه‌ی مهره‌ها سفید است. اگر بدون نگاه کردن به داخل کیسه‌ها یک مهره از داخل آن‌ها بیرون بیاوریم، در کدام یک شانس بیرون آمدن مهره‌ی سیاه بیشتر است؟ چرا؟

کیسه‌ای که 5 مهره دارد. چون تعداد مهره‌ها کمتر است و شانس سیاه بودن مهره بیشتر می‌شود.

image 311

کامل کن

با توجّه به شکل کامل کنید.

جواب صفحه 123 ریاضی دوم

برچسب شده در: