در این نوشته با جواب صفحه 123 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 123 ریاضی چهارم

جواب کار در کلاس صفحهٔ 123 ریاضی چهارم

1- زاویه‌‌های راست را با علامت مربوط به آن مشخّص کنید.

جواب صفحه 123 ریاضی چهارم

2- آیا خطّ 1 بر خطّ 2 عمود است؟

بله


برای تشخیص آن از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنید؟

گونیا

image 415

کدام یک از خط‌های شکل زیر بر خطّ (ن) عمود است؟
با کشیدن علامت عمود مشخّص کنید.

image 420

جواب فعالیت صفحه 123 ریاضی چهارم

1- تصاویر زیر نشان می‌دهند که چگونه به کمک دو گونیا می‌توانیم از یک نقطه بر یک خط عمود رسم کنیم. مراحل کار را توضیح دهید.

image 422

ابتدا یکی از ضلع‌های زاویه‌ی راست گونیای اول را روی خط داده شده طوری قرار می‌دهیم که روبه‌روی نقطه‌ی مورد نظر باشد. (شکل 1)

image 419

سپس زاویه‌ی راست گونیای دوم را روی خط و گونیای اول قرار می‌دهیم و بعد، گونیای دوم را حرکت می‌دهیم تا یک ضلع زاویه‌ی راست آن، روی نقطه‌ی مورد نظر قرار گیرد. (شکل 2)

image 421

در آخر، از رأس زاویه‌ی راستی که بین دو گونیا ساخته می‌شود، یک خط رسم می‌کنیم و ادامه می‌دهیم تا از نقطه‌ی مورد نظر عبور کند.

image 416

2- اگر این کار را چندین مرتبه تمرین کنید، می‌توانید با یک گونیا نیز خطّ عمود رسم کنید. توضیح دهید در شکل زیر، چگونه از یک گونیا برای رسم خطّ عمود استفاده شده است.


ابتدا یک ضلع زاویه راست گونیا را روی خط مورد نظر و ضلع دیگر زاویه‌ی راست گونیا را روی نقطه‌ی داده شده قرار می‌دهیم و خط عمود را می‌کشیم.

image 417
image 418