در این نوشته با جواب صفحه 124 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 124 ریاضی چهارم

کار در کلاس

1- به کمک یک یا دو گونیا از نقطه‌ی (ب) بر خطّ (ن) عمود رسم کنید.

image 427
image 425
image 428

2- سه خطّ عمود بر خطّ زیر رسم کنید.

image 430

فعالیت

1- سه دانش آموز فعّالیت ابتدای درس را به شکل‌های زیر انجام داده‌اند. در هر شکل زاویه‌‌های راست را مشخّص کنید.

image 424
image 423
image 426

2- در شکل زیر زاویه‌‌های 1 ، 2 و 3 را اندازه بگیرید.


اگر این سه زاویه با هم برابر باشند، خط‌های (م)، (ن) و (ک) با هم موازی‌اند.
اندازه هر سه زاویه برابر 45 درجه است.

image 431

3- خط‌های 1 و 2 را عمود بر خطّ (م) رسم کنید.


خط‌های 1 و 2 را ادامه دهید. آیا همدیگر را قطع می‌کنند؟ خیر
دو خط عمود بر یک خط با هم موازی‌اند.

جواب صفحه 124 ریاضی چهارم

4- با توجه به شکل سؤال 2، یک خطّ عمود بر خطّ (م) رسم کنید و آن را ادامه دهید تا خط‌های (ن) و (ک) را قطع کند. با گونیا بررسی کنید که آیا این خط بر آن دو خط نیز عمود است؟

بله