در این نوشته با جواب صفحه 125 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 125 ریاضی ششم

کار در کلاس

1- جواد تعدادی لوح فشرده را با پرداخت 89% قیمت آنها از نمایشگاه قرآن خریده است.


الف) او چند درصد تخفیف گرفته است؟

100%−89%=11%

ب) اگر قیمت اوّلیه‌ی آنها 12000 تومان بوده باشد، جواد چند تومان پرداخته است؟


پ) چند تومان تخفیف گرفته است؟

12000−10680=1320

image 99

2- قیمت یک کتاب 24000 تومان است. اگر فروشنده بخواهد آن را با 20 درصد تخفیف بفروشد، کتاب با چه قیمتی به فروش می‌رسد؟

image 98

3- یک کتاب پس از 20 درصد تخفیف، به قیمت 24000 تومان به فروش می‌رسد. قیمت اصلی کتاب چقدر بوده است؟

image 101

تمرین

1- قیمت یک ساندویچ 7000 تومان است؛ اگر به قیمت آن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، چند تومان می‌شود؟

image 103

2- در اوّلین سال فعّالیت یک شبکه‌ی آموزشی، تعداد کاربران آن حدود یک میلیون نفر بود. در سال دوم، تعداد کاربران 700 درصد افزایش داشت. تعداد کاربران این شبکه در سال دوم فعّالیت تقریباً چند نفر بوده است؟

image 97

3- مانی و پدرش قرار است با هم مسابقه‌ی دوی 100 متر بدهند. سرعت مانی 80 درصد سرعت پدرش است، یعنی در زمانی که پدر 100 متر می‌دود، مانی می‌تواند 80 متر بدود. پیش بینی کنید:
الف) وقتی پدر مانی به نیمه‌ی راه می‌رسد، مانی چند متر دویده است؟

image 102

ب) وقتی مانی به نیمه‌ی راه می‌رسد، پدرش چند متر دویده است؟

image 104

4- الف) فروشنده‌ای، یک لباس را که قیمت خرید آن 20000 تومان بود، با 20 درصد سود، فروخت. قیمت فروش آن را محاسبه کنید.

image 100
جواب صفحه 125 ریاضی ششم

ب) در پایان فصل، این لباس با 20 درصد تخفیف نسبت به قیمتی که روی آن خورده بود، به فروش رسید. این قیمت را محاسبه کنید.

جواب صفحه 125 ریاضی ششم

پ) قیمت فروش را با قیمت خرید مقایسه و مقدار سود یا زیان را محاسبه کنید.


قیمتت خرید اولیه 20000 بود و در پایان فصل 19200 یعنی 800تومان زیان

5- یک مسئله طرح کنید که به کمک جدول زیر حل شود.
کدام خانه‌ها جواب مسئله‌ی شما بودند؟

تعداد دانش آموزان کلاس 30 نفر است. اگر 20% به دانش‌آموزان این کلاس اضافه شود، تعداد دانش آموزان این کلاس چند نفر می‌شود؟

620
30100
36120
جواب صفحه 125 ریاضی ششم

برچسب شده در: