در این نوشته با جواب صفحه 126 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 126 ریاضی ششم

فعالیت

1- تعداد خواهر و برادرهای هر یک از دانش آموزان کلاس ششم یک مدرسه را پرسیده و به کمک داده‌های به دست آمده، سطر مربوط به تعداد را در جدول زیر پر کرده‌ایم.

 بدون خواهر و برادربا یک خواهر یا برادربا دو خواهر یا برادربا بیش از دو خواهر یا برادر
تعداد814108
درصد20352520
جواب صفحه 126 ریاضی ششم

الف) سطر مربوط به درصد را کامل کنید.

image 111


ب) با توجّه به جدول، نمودار دایره‌ای داده‌ها را با رنگ کردن دایره‌ی زیر، کامل کنید.

رنگ نارنجی بدون خواهر و برادر

رنگ سبز با یک خواهر یا برادر


رنگ آبی با دو خواهر یا برادر

رنگ قرمز با بیش از دو خواهر یا برادر


پ) چگونه می‌توانید بدون محاسبه‌ی درصد‌ها، نمودار دایره‌ای را کامل کنید؟


عددی که برای درصد بدست آمده و آن را بر ۱۰۰ تقسیم میکنیم و عدد حاصل را در ۳۶۰ درجه ضرب می.کنیم این عدد میزان زاویه ای که برای رنگ کردن دایره نیاز است می باشد.

جواب صفحه 126 ریاضی ششم

2- به نمودار زیر نگاه کنید. یک دایره‌ی کامل یک زاویه‌ی 360 درجه را نشان می‌دهد.
الف) درصد دو قسمت از نمودار محاسبه شده است. درباره‌ی چگونگی محاسبه در کلاس گفت وگو کنید.


ب) درصد مربوط به قسمت‌های دیگر نمودار را حساب کنید.

نسبت هر زاویه به 36% را نوشته و برای نوشتن درصد، اگر مخرج قابل تبدیل به 100 بنا باشد، صورت را بر مخرج تقسیم و خارج قسمت را تا دو رقم اعشار به نزدیک‌ترین عدد تقریب می‌زنیم.

جواب صفحه 126 ریاضی ششم
جواب صفحه 126 ریاضی ششم

کار در کلاس

1- جمعیت کلّ جهان حدود 7 میلیارد نفر است.

جواب صفحه 126 ریاضی ششم

جمعیت قارّه‌ی آسیا تقریباً چند میلیون نفر است؟

جواب صفحه 126 ریاضی ششم
جواب صفحه 126 ریاضی ششم

2- تقریباً 70 درصد از سطح کره‌ی زمین آب و 30 درصد آن خشکی است.
با استفاده از نقّاله، نمودار دایره‌ای مربوط به این داده‌ها را رسم کنید.

دایره باید به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم شود تا هر قسمت نمایش دهنده ۱۰ درصد .باشد. درجه ۳۶ – ۱۰ – ۳۶۰


پس هر قسمت ۳۶ درجه میشود که با استفاده از نقاله قسمت بندی می کنیم.


با توجه به اینکه هر قسمت نمایش دهنده ۱۰ درصد باشد. پس برای ۷۰ درصد باید ۷ قسمت رنگ شود.


برای ۳۰ درصد خشکی ۳ قسمت زرد می شود

برچسب شده در: