در این نوشته با جواب صفحه 126 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 126 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه 126 علوم هفتم

درباره راه های کاهش آلودگی شهرهای بزرگ و صنعتی، چه پیشنهاد هایی دارید؟

1) کاهش استفاده از خودروهای شخصی واستفاده از وسایل نقلیه عمومی

 2) تغییر سوخت خودرو ها از سوخت های فسیلی به سوخت های پاک وجدید مانند برق و نور

3) افزایش فضای سبز در شهرها

4) انتقال کارخانه های آلوده کننده به خارج شهر .

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 126 علوم هفتم

به صورت گروهی در مورد یکی از پرسش های زیر اطلاعاتی را جمع آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

الف) دود سیگار بر سلامت فرد سیگاری و اطرافیانش چه اثری دارد؟

اثرات مضر دود سیگار در اطرافیان فرد سیگاری به مراتب بیشتر از خود فرد است که به آن سیگار کشیدن تحمیلی می‌گویند.

بیماری‌های قلبی و عروقی مانند سکته‌های قلبی و مغزی (30 درص از بیماری‌های قلبی و عروقی در میان غیر‌ سیگاری‌هایی دیده می‌شود که با سیگاری‌ها زندگی می‌کنند. سرطان ریه (یک سوم موارد سرطان ریه) در غیرسیگاری ها ناشی از سیگار کشیدن تحمیلی دیده می‌شود.

ب) در دود سیگار چه ترکیب های سمی ای وجود دارد؟

سیگار حاوی 4000 ماده شیمیایی می باشد. تنباکو حاوی بیش از 60 ماده سرطان زا و بیش از 700 ماده افزودنی (نگهدارنده ها، طعم دهنده ها) است.

پ) در افراد سیگاری چه بیماری هایی شایع تر است؟

بیماری های قلبی و عروقی – سرطان ریه – بیماری های ریوی – زخم معده و …

برچسب شده در: