در این نوشته با جواب صفحه 127 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 127 ریاضی چهارم

کار در کلاس

1- در صفحه‌ی شطرنجی زیر یک ذوزنقه و یک متوازی الاضلاع رسم کنید.

جواب صفحه 127 ریاضی چهارم
جواب صفحه 127 ریاضی چهارم

2- در شکل زیر:


خط‌های 1 و 2 موازی‌اند.
خط‌های 3 و 4 هم موازی‌اند.


چهارضلعی ایجاد شده چه نام دارد؟ متوازی الاضلاع


با توجّه به اندازه‌ی یکی از زاویه‌ها که نوشته شده است، اندازه‌ی سه زاویه‌ی دیگر داخل چهارضلعی را بنویسید. توضیح دهید که چگونه به کمک موازی بودن خطوط، اندازه‌ی بقیه‌ی زاویه‌ها را پیدا کردید.


خط‌های 1 و 2 موازی‌اند و خط‌های موازی 3 و 4 آنها را قطع کرده‌اند، پس زاویه‌های تند با هم زاویه‌های باز با هم برابرند. همچنین اندازه‌ی یک زاویه باز بدین شکل به دست می‌آید.

180 °−60 °=120 °

image 452

فعالیت

1- در شکل‌های زیر، همه‌ی‌ ضلع‌ها و زاویه‌ها را اندازه گیری کنید و روی آنها بنویسید.

image 448
image 454
image 449

با مقایسه‌ی اندازه‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ جمله‌های زیر را کامل کنید.


 در هر متوازی الاضلاع، ضلع‌های روبه‌رو با هم مساوی هستند.


 در هر متوازی الاضلاع زاویه‌های روبه‌رو با هم مساوی هستند.

2- در شکل‌های زیر هم ضلع‌های مقابل با هم موازی‌اند. آیا آنها هم دو ویژگی بالا را دارند؟ اندازه بگیرید و بررسی کنید.

بله

image 450
image 451
image 453