جواب صفحه ۱۲۸ علوم هفتم ⚡️آزمایش کنید و فکر کنید

در این نوشته با جواب صفحه ۱۲۸ علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۲۸ علوم هفتم

جواب آزمایش کنید صفحه ۱۲۸ علوم هفتم

وسایل و مواد: قلب گوسفند، قیچی، گُمانه (سوند)

روش آزمایش
۱- با کمک معلّم خود ابتدا جلو و عقب قلب، سپس چپ و راست قلب را مشخص کنید.
سطح جلویی حالت محدب دارد ولی سطح عقبی حالت مسطح دارد. رگ‌های کرونر در سطح جلویی اُریب هستند ولی در سطح عقبی عمودی هستند. در نمای شکمی بیشتر سرخرگ‌ها دیده می‌شوند و در نمای پشتی بیش‌تر سیاهرگ‌ها دیده می‌شوند.

۲- با توجه به ضخامت دیواره و میزان خاصیت ارتجاعی رگ‌ها، سرخرگ‌ها را از سیاهرگ‌ها تشخیص دهید.
سرخرگ‌ها دیواره‌ ماهیچه‌ای، قطورتر و محکم‌تر و دهانه رگ گرد و کوچک است. ولی سیاهرگ‌ها دیواره شل، نازک و نرم یا دهانه بیضی و بزرگ دارند.

۳- با راهنمایی معلّم، برش‌هایی در قلب ایجاد کنید تا بتوانید حفره‌ها، دریچه‌ها و رگ‌های مختلف قلب را تشخیص دهید.

در امتداد سوندی که به آرامی از سرخرگ‌ها وارد قلب کرده‌ایم قلب را برش می‌دهیم و دریچه‌ٔ بین دهلیز و بطن و دیواره بطن راست و چپ کاملاً مشخص می‌شوند.

۴ -سمت چپ و راست قلب را با هم مقایسه کنید. چه تفاوتی با هم دارند؟ چرا؟
دو بطن چپ و راست ضخامت یکسانی ندارند. ضخامت دیواره‌ٔ بطن چپ نسبت به بطن راست بیشتر است، زیرا بطن چپ، خون را به تمام بدن پمپ می‌کند. در حالی که بطن راست خون را فقط تا شش‌ها پمپ می‌کند.

جواب صفحه 128 علوم هفتم
جواب صفحه ۱۲۸ علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه ۱۲۸ علوم هفتم

در شکل زیر مراحل کار قلب را مشاهده می کنید. به مجموع این سه مرحله ضربان قلب می گویند.

جواب فکر کنید صفحه 128 علوم هفتم
جواب فکر کنید صفحه ۱۲۸ علوم هفتم

خون در هر مرحله چه مسیری را طی می کند؟

ضربان قلب سه مرحله دارد در مرحله اول که ۱۱۰ ثانیه زمان می برد دهلیزهای چپ و راست هم زمان منقبض می شوند و خون ازدهلیز ها  عبور کرده وارد بطن ها می شود در مرحله دوم که ۳۱۰ ثانیه زمان می برد بطن چپ و راست هم زمان منقبض می شوند و خون را از طریق دریچه های سینی وارد سرخرگ ها می کنند تا از قلب خارج شود (در این زمان دریچه دولتی و سه لتی بسته می شود) در مرحله سوم که ۴۱۰ ثانیه طول می کشد قلب در حال استراحت است و خون به آرامی از طریق سیاهرگ هاوارد دهلیز ها می شود.

۱- انقباض دهلیزها (۱/۰ ثانیه): خون از دهلیز راست وارد بطن راست و از دهلیز چپ وارد بطن چپ می‌شود.

۲- انقباض بطن‌ها (۳/۰ ثانیه): خون از بطن راست وارد سرخرگ ششی و از بطن چپ وارد سرخرگ آئورت می‌شود.

۳- استراحت عمومی یا انبساط عمومی قلب (۴/۰ ثانیه): خون از بزرگ سیاهرگ‌ها وارد دهلیز راست و از سیاهرگ‌های ششی وارد دهلیز چپ می‌شود.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

9 دیدگاه ها