جواب صفحه ۱۲۹ ریاضی نهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۲۹ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۲۹ ریاضی نهم

کار در کلاس

تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

image 181

تمرین

۱- تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

image 182

۲- خارج قسمت و باقیماندهٔ تقسیم زیر را مشخص کنید و درستی عمل تقسیم را با نوشتن روابط تقسیم نشان دهید.

image 183

۳- حجم یک جعبه به شکل مکعب مستطیل برابر ۲x۳+۱۵x۲+۲۸x۲ است. اگر ارتفاع این جعبه x و طول آن x+4 باشد، عرض آن را به دست آورید.

image 184

۵- خارج قسمت و باقیماندهٔ تقسیم عبارت ۲x۲−۹x+9 را بر هر یک از عبارت‌های زیر به دست آورید.

  ۲x+3  و  ۲x−۳  و  x−۳  و  x+3

image 185

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه