در این نوشته با جواب صفحه 129 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 129 ریاضی چهارم

کار در کلاس

1- جدول زیر را با علامت × در هر قسمت مانند نمونه کامل کنید.

ویژگی شکللوزیذوزنقهمتوازی الاضلاعمستطیلمربع
فقط دو ضلع موازی دارد.ـ×ـــ
ضلع‌های روبه رو موازی هستند.×ـ×××
ضلع‌های روبه رو مساوی هستند.×ـ×××
زاویه‌های روبه رو مساوی هستند.×ـ×××
4 ضلع مساوی دارد.×ـــ×
4 زاویه‌ی مساوی دارد.ـــ××
جواب صفحه 129 ریاضی چهارم

تمرین

1- سه شکل زیر را روی مقوّا رسم کنید. آنها را ببرید و از محلّ قطر نصف کنید. حالا با این 6 تکّه انواع چهارضلعی‌ها را بسازید.

image 143

2- لوزی زیر را روی مقوّا رسم کنید. دور آن را ببرید.

image 144

از محلّ قطرها آن را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید.
با این چهار تکّه انواع چهارضلعی‌ها را بسازید.

image 150

متوازی الاضلاع

image 149

ذوزنقه

image 146

مستطیل

3- در کدام یک از شکل‌های متوازی الاضلاع، مستطیل، لوزی و مربّع، با رسم یک قطر دو مثلّث ایجاد شده با هم برابرند؟
در هر چهار شکل، دو مثلث ایجاد شده به وسیله‌ی رسم یک قطر، با هم برابرند.

4- با دو مثلّث قائم‌الزاویه‌ی مساوی، کدام یک از چهارضلعی‌ها را می‌توان ساخت؟

image 145

با رسم شکل نشان دهید.
مستطیل و متوازی‌ااضلاع

image 147
image 148

5- در صفحه‌ی شطرنجی زیر یک متوازی الاضلاع، مستطیل، لوزی و مربّع رسم کنید.
توضیح دهید که چگونه از خطوط صفحه‌ی شطرنجی برای رسم این چهارضلعی‌ها استفاده کرده‌اید.
صفحه‌ی شطرنجی از مربع‌های مساوی تشکیل شده است و خطوط افقی و عمودی آن با هم موازی هستند.

جواب صفحه 129 ریاضی چهارم
جواب صفحه 129 ریاضی چهارم