آپدیت

جواب صفحه ۱۳ شیمی دهم ⚡️در میان تارنما و خود را بیازمایید

13

در این نوشته با جواب صفحه ۱۳ شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۳ شیمی دهم

جواب درمیان تارنما صفحه ۱۳ شیمی دهم

با مراجعه به منابع علمی معتبر مانند وبگاه «آیوپاک» و وبگاه «انجمن شیمی ایران» دربارۀ دسته بندی عنصر‌ها به روش‌های دیگر، اطلاعاتی جمع آوری و نتایج خود را به کلاس گزارش کنید.

دانشمندان با مطالعه بر روی عناصر متوجه شده بودند که با وجود تفاوت بین خواص عنصرها مشابهت فیزیکی و شیمیایی بین عناصر وجود دارد. تفاوت‌ها نیز از نظم و ترتیب خاصی پیروی می‌کند.

طبقه بندی عناصر، با توجه به تشابه برخی از عنصرها با یک دیگر، و نظم و ترتیب موجود در تغییرات خواص آنها امکان پذیر بود.

* اولین دسته بندی توسط لاوازیه صورت گرفت. لاوازیه عناصر را به دو دسته فلز و نافلز تقسیم کرد.

* دوبراینر دانشمند دیگری است که عناصر را در دسته‌های سه تایی به جدول زیر تقسیم بندی کرد.

نمونه‌هایی از سه تایی‌های دوبراینر
 سه تایی اولسه تایی دومسه تایی سوم
 نامجرم اتمینامجرم اتمینامجرم اتمی
عنصر اولکلسیم۴۰/۱کلر۳۵/۵گوگرد۳۲/۱
عنصر سومباریم۱۳۷/۳ید۱۲۶/۹تلور۱۲۷/۶
 میانگین ۸۸/۷میانگین ۸۱/۲میانگین ۷۹/۹
عنصر دوماسترونسیم۸۷/۶برم۷۹/۹سلنیم۷۹/۰

نیوزلند براساس قانون اکتاو (گام های موسیقی) هفت عنصر را در هفت دسته هفت تایی دسته بندی کرد. در این دسته بندی خواص فیزیکی و شیمیایی در عنصر هشتم تکرار می‌شد.(طبق جدول زیر)

قانون اکتاوهای نیوزلند
۷۶۵۴۳۲
FONCBBeLi
ClSpSiAlMgNa
      
جواب صفحه ۱۳ شیمی دهم

اولین دانشمندی که عناصر را طبقه بندی کرد مندلیف روسی بود. مندلیف به تغییرات خواص عناصر توجه نمود. او با بیان قانون تناوبی جدول خود را عرضه کرد.

مندلیف در تنظیم جدول دو اصل را رعایت کرد.
۱- اصل تشابه خواص عناصر (قرار گرفتن عناصر با خاصیت‌های مشابه در زیر هم در یک ستون)

۲- افزایش تدریجی جرم اتمی عناصر در ردیف های کنار هم (تغییر تدریجی خواص)

مندلیف عناصر شناخته شده زمان خود را در چند ردیف (دوره – تناوب) براساس افزایش جرم اتمی از چپ به راست منظم نمود. به گونه‌ای که عناصر با خواص مشابه زیر یکدیگر در یک ستون قرار بگیرند.

این کار باعث شد خانه‌های خالی متعددی از عناصر که در زمان مندلیف کشف نشده بود پیش بینی شود. در نتیجه قدم بزرگ در راه کشف این عناصر توسط محققین برداشته شود.

ایراد جدول مندلیف: چند مورد بی نظمی دیده می‌شد و آن این بود که برای رعایت اصول تشابه مجبور شد عناصر سنگین‌تر را قبل از عناصر سبک‌تر قرار دهد.

قانون تناوبی مندلیف: اگر عنصرها به ترتیب افزایش جرم اتمی در کنار هم در ردیف قرار گیرند خواص فیزیکی و شیمیایی آنها به طور تناوبی تکرار می‌شود.

بعد ها موزلی با کشف عدد اتمی (تعداد پروتون‌های هسته) نشان داد که عدد اتمی معیار مناسب تری برای تنظیم عناصر در جدول تناوبی است. بر همین اساس موزلی معیار تنظیم عناصر در جدول را تغییر داد. به طور که در جدول تناوبی امروزی عناصر بر مبنای عدد اتمی (نه جرم اتمی) تنظیم شده‌اند.

قانون تناوبی جدول امروزی: براساس کار موزلی – قانون تناوبی عناصر – هر گاه عناصر را براساس افزایش عدد اتمی در کنار یکدیگر قرار دهیم خواص فیزیکی و شیمیایی آنها به طور تناوبی تکرار می‌شود.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۳ شیمی دهم

١- با استفاده از جدول دوره‌ای، موقعیت (دوره و گروه) عنصرهای آلومینیم (۱۳AI)، کلسیم (۲۰Ca)، منگنز (۲۵Mn) و سلنیم (۳۴Se) را تعیین کنید.

اتمدورهگروه
BAl ۳۱۳
۲۰Ca۴۲
۲۵Mn ۴۷
۳۴Se ۴۱۶
جواب صفحه ۱۳ شیمی دهم

۲- هلیم (۲He)، عنصری است که تمایل به انجام واکنش شیمیایی ندارد. پیش بینی کنید کدام یک از عنصر‌های زیر، رفتاری مشابه با آن دارد؟ چرا؟

۱۸Ar ، زیرا این اتم هم گروه هلیم است.

۳- اتم فلوئو (۹F)، ترکیب با فلز‌ها به یون فلوئورید (-F) تبدیل می‌شود. اتم کدام یک از عنصر‌های زیر، می‌تواند آنیونی با بار الکتریکی همانند یون فلوئورید تشکیل دهد؟ چرا؟

 ۳۵Br ، زیرا این عنصر هم گروه فلوئور است.

۴- از اتم آلومینیم (۱۳AI)، یون پایدار +AI شناخته شده است. پیش بینی کنید اتم کدام یک از عنصر‌های زیر می‌تواند به کاتیونی مشابه +AI در ترکیب‌ها تبدیل شود؟ 

 ۳۱Ga ، زیرا هر دو عنصر دارای ۳ الکترون ظرفیتی بوده و در یک گروه قرار دارند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه