در این نوشته با جواب صفحه 13 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 13 مطالعات سوم

گفت و گو کنید

1- به تصویرهای این درس دقت کنید.

– اعضای هر خانواده چند نفرند؟ بشمارید.

– خانواده سعیده 8 نفر، خانواده پوریا 5 نفر و خانواده رضا 3 نفر هستند.

– به نظر شما چه چیزهای مشترکی در این عکس ها وجود دارد؟

– مادر، فرزند

– آیا اعضای این خانواده ها همدیگر را دوست دارند و از بودن با هم لذت می برند؟

– بله

٢- الف) شما دوست دارید در یک خانواده ی بزرگ زندگی کنید یا خانواده ی کوچک؟ چرا؟

خانواده ی بزرگتر؛ به این دلیل که هم بازی بیشتری در خانه دارم.

ب) به نظر شما خانواده ی بزرگ چه خوبی هایی دارد؟

در خانواده بزرگ تعداد اعضا و همکاری بین آن ها بیشتر است و کارها زودتر انجام می گیرد.

همچنین ببینید:سوالات درس ۴ مطالعات سوم

پاسخ دهید

اعضای خانواده ی شما چند نفرند؟ نام اعضای خانواده ی خود را بنویسید.

4 نفر – پدر، مادر، خواهر و خودم