در این نوشته با جواب صفحه 13 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 13 هدیه پنجم

ایستگاه فکر

این حدیث را بخوانید.

امام علی (ع): قرآن، دریایی است که هیچ گاه خشک نمی شود.

چه شباهتی میان قرآن و دریا وجود دارد؟

1. قرآن و دریا هر دو گسترده اند، دریا از نظر اندازه ولی قرآن از نظر معنا و مفهوم

2. هر دو هیچ گاه خشک نمی شوند. قرآن هیچ گاه قدیمی و از نظر معنا و مفهوم

کهنه نمی شود و دریا نیز هیچ گاه خشک نمی شود.

3. هر دو زیبا هستند. قرآن از نظر کلمات و معنا و مفهوم و دریا از نظر ظاهر

4. هر دو آرامش بخشند.

با خانواده

با کمک اعضای خانواده نام چند میوه یا خوراکی را که در قرآن آمده است، پیدا کنید؛ برای این کار می توانید به این آیات مراجعه کنید:

تین، 1

الرّحمن، 68

نحل، 66

تین، 1 :  تین: انجیر     زَیتون: زیتون

الرّحمن، 68 :  رُمّان: انار

نحل، 66 :  لَبَن: شیر