در این نوشته با جواب صفحه 132 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 132 ریاضی هشتم

فعالیت

1- سارا، ستاره و محدثه یک بازی طراحی کرده‌اند. آنها دو سکه را هم زمان می‌اندازند.


اگر هر دو، رو آمد، سارا امتیاز می‌گیرد و اگر هر دو، پشت آمد، ستاره. اگر هم، یکی رو و یکی پشت آمد، محدثه امتیاز می‌گیرد.


فکر می‌کنید این بازی عادلانه است؟

خیر

یعنی شانس امتیاز گرفتن بازیکن‌ها با هم مساوی است؟

مساوی نیست. شانس محدثه بیشتر از دو نفر دیگر است.

[(پ , پ) و (ر , پ) و (ر , ر) و (پ , ر)] حالت‌های ممکن

2- دو سکه بردارید و 20 بار آزمایش کنید.

image 50

آیا نتیجهٔ آزمایش‌ها، پاسخ شما به فعّالیت 1 را تأیید می‌کند؟ بله

3- در جدول زیر، حالت‌های ممکن در پرتاب دو سکه نشان داده شده است. با توجه به این جدول، احتمال امتیاز گرفتن هر کدام از بازیکن‌ها را محاسبه کنید.

جواب صفحه 132 ریاضی هشتم

حالا دوباره به سؤال فعّالیت 1 پاسخ دهید و برای پاسختان دلیل بیاورید.


احتمال آمدن رو یا پشت نسبت به بقیه حالت‌ها بیشتر است پس این بازی منصفانه نیست.

کار در کلاس

محمد می‌خواست یک شاخه گل رز برای مادرش و یک شاخه هم برای پدرش بخرد. در گل فروشی تعداد زیادی گل رز به رنگ‌های سفید، قرمز و صورتی بود.
او دو شاخه گل را به طور تصادفی و به ترتیب برای مادر و پدرش برداشت.

صورتیقرمزسفیدگل مادر / گل پدر
ص – سق – سس – سسفید
ص – قق – قس – ققرمز
ص – صق – صس – صصورتی
جواب صفحه 132 ریاضی هشتم

الف) همهٔ حالت‌های ممکن را به کمک جدول پیدا کنید.


ب) در چند تا از این حالت‌ها دست کم یکی از گل‌ها سفید است؟ 5 حالت

برچسب شده در: