در این نوشته با جواب صفحه 134 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 134 ریاضی دوم

حل مسئله

1- عددی را پیدا کنید که اگر با 27 جمع کنیم، جواب 53 می‌شود.
برای حلّ این مسئله می‌توانیم جمع زیر را بنویسیم و به جای آن عدد، یک مربّع درنظر بگیریم.

26+27=53

حالا می‌توانید با راهبرد حدس و آزمایش، عدد را پیدا کنید.

53−27=26

2- یک نفر 2 دفتر و یک پاک‌کن خرید و 950 تومان پول داد. قیمت دفتر 400 تومان بود. قیمت پاک‌کن را پیدا کنید.

950−400=550

کامل کن

جملات را کامل کنید. برای هر شکل 2 جمله بنویسید.

جواب صفحه 134 ریاضی دوم

برچسب شده در: