در این نوشته با جواب صفحه 135 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 135 ریاضی دوم

تمرین

در داخل یک دریاچه‌ی مصنوعی، چند محل تفریح وجود دارد. بین تمام این محل‌های تفریح و کناره‌ی دریاچه پل زده شده است. اگر فردی بخواهد از یک طرف دریاچه به طرف دیگر برود، بدون این که از یک مسیر دوبار عبور کند، از چند راه مختلف می‌تواند عبور کند؟

4 راه مختلف

برای حلّ مسئله می‌توانید به جای محل‌های تفریح، از نقطه و به جای پل‌ها از خط استفاده کنید. 

جواب صفحه 135 ریاضی دوم

کامل کن

جاهای خالی را کامل کنید.

image 356

برچسب شده در: