در این نوشته با جواب صفحه 135 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 135 علوم هفتم

گفت‌وگو کنید

با توجه به شکل زیر، خون، هریک از گازهای تنفسی را از کجا به کجا منتقل می‌کند؟ در مورد پاسخ خود با گروه گفت‌وگو کنید.

اکسیژن از کیسه‌های هوایی موجود در شش‌ها وارد خون شده و به سلول‌ها می‌رسد و کربن دی‌اکسید آزاد شده در سلول‌ها توسط خون به کیسه‌های هوایی موجود در شش‌ها می‌رسد و از آنجا به محیط منتقل می‌شود.

جواب صفحه 135 علوم هفتم
جواب صفحه 135 علوم هفتم

آزمایش کنید

نشان دادن وجود کربن دی‌اکسید در هوای بازدم

وسایل و مواد: آهک، کاغذ صافی، بشر، قیف، نی نوشابه خوری

روش آزمایش
1- مقداری آهک را در آب حل کنید و از کاغذ صافی بگذرانید تا مایعی شفاف به‌دست آورید.

2- با یک نی درون این مایع شفاف بدمید.

3- چه تغییری در محلول صورت می‌گیرد؟

از منابع مختلف، اطلاعاتی را در مورد این موضوع جمع‌آوری کنید و علت این تغییر را توضیح دهید.
وقتی آهک را در آب حل می‌کنیم مقداری از آن در آب حل می‌شود و مقداری به صورت رسوب در ته ظرف باقی می‌ماند. وقتی محلول را از کاغذ صافی عبور می‌دهیم آب آهک یکنواخت و شفاف به دست می‌آید و زمانی که وقتی با نی درون این محلول می‌دمیم کم‌کم محلول حالت کدر پیدا می‌کند. علت آن واکنش بین کربن دی‌اکسید موجود در بازدم و آهک و ایجاد رسوب است. این رسوب با داشتن ذرات ریز، محلول را از حالت شفاف به حالت کدر تبدیل می‌کند.

برچسب شده در: