در این نوشته با جواب صفحه 137 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 137 ریاضی سوم

فعالیت

برای تعداد گیلاس‌ها در هر شکل یک تساوی ضرب بنویسید.

جواب صفحه 137 ریاضی سوم
جواب صفحه 137 ریاضی سوم

کار در کلاس

1- حاصل ضرب‌ها را بنویسید.

30×40=1200

200×30=6000

80×10=800

10×100=1000

100×10=1000

10×10=100

2×3×10=60

50×2×10=1000

40×20×3=2400

2- تساوی‌ها را کامل کنید.

2×0=0

4×0=0

30×0=0

1×7=7

1×12=12

1×8=8

1×1=1

1×5=5

8×0=0

0×25=0

1×8=8

1×17=17

3- ماشین ورودی – خروجی، هر مقدار ورودی را 10 برابر می‌کند. اگر ورودی این ماشین 25 باشد، خروجی آن چه مقدار خواهد بود؟

 25×10=250

برچسب شده در: