در این نوشته با جواب صفحه 138 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 138 ریاضی دوم

تمرین

1- تعداد درخت‌های سرو در چند خیابان شهر سروستان شمرده شده است. این عددها به‌صورت تقریبی نوشته شده‌اند. اگر هر 10 درخت را با  برگ نشان دهیم، جدول را کامل کنید.

جواب صفحه 138 ریاضی دوم

2- تعداد کتاب‌های کتابخانه‌ی دبستان شهید فهمیده در موضوعات مختلف با عدد تقریبی در جدول زیر مشخّص شده است.اگر هر 100 کتاب را با کتاب نشان دهیم، با توجّه به نمودار جدول را کامل کنید.

image 360

کامل کن

جاهای خالی را کامل کنید.

image 359

برچسب شده در: