در این نوشته با جواب صفحه 138 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 138 ریاضی ششم

کار در کلاس

1- قطر یک سکّه‌ی 2000 ریالی را روی خط کش و بدون توجّه به میلی مترها بخوانید. چند سانتی متر است؟

بین 1 و 2 سانتی‌متر

image 566

2- قطر همان سکّه را با سانتی متر و میلی متر بخوانید. چقدر است؟

1 سانتی‌متر و 5 میلی‌متر

image 565

3- مانند نمونه دقّت اندازه گیری هر یک از ابزارهای اندازه گیری را بنویسید.


الف) خط کش مدرّج با سانتی متر و میلی متر شمار

    با تقریب کمتر از 0/1 سانتی متر (1 میلی متر)


ب) متر خیّاطی که فقط سانتی متر شمار دارد   

با تقریب کمتر از 1 سانتی‌متر


پ) صفحه‌ی کیلومتر شمار خودرو 

   با تقریب کمتر از 5 کیلومتر

تمرین

1- طول و عرض و ارتفاع یک جعبه دستمال کاغذی را با تقریب کمتر از 1 سانتی متر اندازه گیری کنید و حجم آن را به دست آورید.

image 564
جواب صفحه 138 ریاضی ششم

23×11×8=2024

2- طول و عرض و ارتفاع یک قوطی کبریت را با تقریب کمتر از 1 میلی متر اندازه گیری کنید و حجم آن را به دست آورید.

51×33×13=21789

image 563

3- جرم خودتان و یکی از دوستان یا افراد فامیل را اندازه گیری کنید. مقدار تقریبی عددها را با تقریب کمتر از 1 کیلوگرم به روش گرد کردن بنویسید.

35/27≃35
35/84≃36

فعالیت

1- فرش فروشی برای محاسبه‌ی قیمت یک فرش دستباف ابتدا مساحت فرش را با اندازه گیری طول و عرض آن حساب کرد. محاسبات او را کامل کنید.

جواب صفحه 138 ریاضی ششم
جواب صفحه 138 ریاضی ششم

متر 2/93 = عرض
متر 4/12 = طول
متر مربع 2/93=12/0716=4/12× مساحت فرض

او مقدار تقریبی مساحت را به روش قطع کردن و با تقریب کمتر از 0/01 به دست آورد.

12/0716≃12/07

اکنون شما اختلاف بین مقدار واقعی و مقدار تقریبی مساحت فرش را به دست آورید.

12/0716−12/07=0/0016

2- نجّاری برای محاسبه‌ی مساحت یک ورق نئوپان مستطیلی شکل به صورت زیر عمل کرد.

image 567
جواب صفحه 138 ریاضی ششم

محاسبات او را کامل کنید.
متر 1/71 = عرض
متر 3/46 = طول
او ابتدا طول و عرض ورق نئوپان را با تقریب کمتر از 0/1 به روش قطع کردن به دست آورد.

3/4≃ طول
1/7≃ عرض

سپس مساحت این ورق نئوپان را به دست آورد.

=3/4×1/7=5/78 مساحت

مساحت این ورق را با روش سؤال 1 هم به دست آورید. دو روش به دست آوردن مساحت در فعّالیت 1 و 2 را با هم مقایسه کنید.

در روش فعالیت یک ابتدا محاسبه و سپس تقریب می‌زنیم که طولانی‌تر 3/46×1/71=5/9166≃5/9 ولی جواب به مقدار واقعی نزدیک‌تر است.

برچسب شده در: