در این نوشته با جواب صفحه 14 تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 14 تفکر و پژوهش ششم

کار فردی

ابتدا به صورت انفرادی کلمات صفحه ی قبل را به طور دلخواه حداکثر در سه دسته، طبقه بندی کنید و برای هر دسته عنوانی انتخاب کنید.

جواب صفحه 14 تفکر و پژوهش ششم

کار گروهی

این بار در گروه خود طبقه بندی های هر عضو گروه را با دلایل آن بررسی و روی یک نوع طبقه بندی توافق کنید.

در بخش بالا اگر گروه بندی همکلاسی های خود مثل هم بود که همون رو بنویسید ولی اگر مثل هم نبود اونی که از همه بهتر بود رو بنویسید.