جواب صفحه 14 ریاضی چهارم


haladars مرداد 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 14 ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه 14 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 14 ریاضی چهارم

جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی چهارم

1- با توجّه به کاری که هر ماشین انجام می‌دهد، عددهای خروجی را پیدا کنید.

جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی چهارم

اگر این دو ماشین را پشت سر هم ببندیم و عددهای 2 و 4 را وارد کنیم، چه عددهایی خارج می‌شوند؟

جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی چهارم

ماشین بالا با عددهای ورودی چه کاری انجام می‌دهد؟ توضیح دهید.


هر عددی که وارد این ماشین می‌شود ابتدا دو برابر می‌شود و سپس 3 واحد به آن اضافه می‌شود.

2- توضیح دهید که ماشین زیر چه کاری انجام می‌دهد. عددهای خروجی را بنویسید.


ابتدا عدد را دو برابر می‌کند و سپس 2 واحد از حاصل کم می‌کند.

جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی چهارم

 جواب کاردرکلاس صفحه 14 ریاضی چهارم

جاهای خالی را پر کنید.

در ردیف سوم که خروجی را داده و ورودی را می‌خواهد از آخر حساب می‌کنیم یعنی ابتدا می‌گوییم چه عددی با 2 جمع می‌شود تا برابر 6 شود که جواب 4 است.


اکنون می‌گوییم چه عددی بر 4 تقسیم شده تا حاصل برابر 4 شده است که جواب 16 است. در واقع از آخر بر عکس عمل می‌کنیم یعنی اول تفریق و سپس ضرب می‌کنیم.

 جواب کاردرکلاس صفحه 14 ریاضی چهارم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه