در این نوشته با جواب صفحه 14 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 14 علوم ششم

فعالیت

برای تهیه‌ی 200 جلد کتاب یا دفتر 500 برگی به‌طور تقریبی باید 3 اصله درخت قطع شود. تخمین بزنید:
چند درخت لازم است تا بتوان مصرف سالانه‌ی کاغذ دانش آموزان کلاس شما را تولید کرد؟


برای تهیه 100000 برگ، 3 اصله درخت قطع می‌شود.
بنابراین تقریباً برای تولید 33000 برگ کاغذ یک اصله درخت باید قطع شود.
حال اگر مصرف سالانه‌ٔ کاغذ یک دانش‌آموز را در نظر بگیریم در یک سال یک اصله درخت باید قطع شود پس سالانه برای یک کلاس 30 نفری 30 اصله درخت باید قطع شود.

فکر کنید

قطع بیش از حدّ درختان جنگل به چرخه‌ی زیر چه آسیبی خواهد زد؟

جواب صفحه 14 علوم ششم
جواب صفحه 14 علوم ششم

کربن دی‌اکسید هوا افزایش و اکسیژن هوا کاهش می‌یابد و باعث آلودگی و ایجاد پدیده‌ای موسوم به اثر گلخانه‌ای و گرم شدن هوا می‌گردد، همچنین هوای سالم کم‌تری برای تنفس موجودات زنده وجود خواهد داشت.

برای جلوگیری یا کاهش تأثیر قطع بی‌رویه‌ی درختان و تخریب جنگل‌ها در زندگی جانداران چه راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟

1- فرهنگ‌سازی بین مردم جهت قطع نکردن درختان
2- جلوگیری از چرای بی‌رویه‌ٔ دام‌ها و استفاده از روش دامداری ایستا
3- حفاظت بیشتر از محیط زیست توسط سازمان محیط زیست
4- جلوگیری از ساخت‌وسازهایی، مانند ساختمان‌سازی و جاده‌سازی در محوطه‌ٔ جنگل
5- برخورد و مقابله‌ٔ شدید با افراد خاطی توسط قوه‌ٔ قضائیه
6- جنگل کاری و درخت کاری

برچسب شده در: