در این نوشته با جواب صفحه 14 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 14 علوم پنجم

جمع‌آوری اطلاعات

وسایل آهنی در هوای مرطوب سریع‌تر زنگ می‌زنند یا در هوای خشک؟ در این باره اطّلاعات جمع‌آوری کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

 در هوای مرطوب؛ وقتی آهن در معرض هوای مرطوب قرار می‌گیرد، دچار تغییر شیمیایی شده و اکسید می‌شود. به اکسید آهن اصطلاحاً زنگ آهن گفته می‌شود. بنابراین وقتی وسایل آهنی در مجاورت هوای مرطوب قرار می‌گیرند؛ زنگ می‌زنند.

گفت‌وگو

انسان در کدام تغییرهای نشان داده شده در تصویرهای زیر دخالت دارد؟ 

جواب صفحه 14 علوم پنجم

سنگ نوشته، صاف کردن جاده با گریدر و کندن با بیل مکانیکی

برچسب شده در: