جواب صفحه 14 کتاب کار زبان نهم


haladars شهریور 22, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 14 کتاب کار زبان نهم

در این نوشته با جواب صفحه 14 کتاب کار زبان نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 14 کتاب کار زبان نهم

7. دوست شما برای معرفی خودش به زبان انگلیسی متنی را نوشته و از شما خواسته آن را اصلاح نمایید. (4 غلط)

7) Edit the following text. (four mistakes)

Im Maryam Bakhtiari. I am 13 years old. I live in Shahr-e-Kord.People of my city is very kind. In spring and summer there is many tourists in Shahr-e-Kord. They like our city very much. My brothers is very helpful to the tourists. They help them visit the city.

{Im} → {I’m} Maryam Bakhtiari. I am 13 years old. I live in Shahr-e-Kord. People of my city {is} → {are} very kind. In spring and summer there {is} → {are} many tourists in Shahr-e-Kord. They like our city very much. My brothers {is} → {are} very helpful to the tourists. They help them visit the city.

من مریم بختیاری هستم. من 13 سال سن دارم و در شهرکرد زندگی می کنم. مردم شهرم هم بسیار مهربان هستند. در بهار و تابستان گردشگر زیادی در شهرکرد وجود دارد. آن ها شهر ما را بسیار دوست دارند. برادران من برای گردشگرها بسیار مفید هستند. ایشان به آن ها (گردشگران) کمک می کنند که شهر را دیدن کنند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه