در این نوشته با جواب صفحه 140 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 140 ریاضی سوم

کار در کلاس

با رسم شکل حاصل ضرب‌ها را به دست آورید.

جواب صفحه 140 ریاضی سوم

تقریب بزن

1- مانند نمونه، حاصل ضرب‌ها را به صورت تقریبی بنویسید.

47×21→50×20=1000

83×29→80×30=2400

51×61→50×60=3000

78×89→80×90=7200

2- کشاورزی در مزرعه‌اش 57 ردیف کلم کاشته است. او در هر ردیف 61 کلم کاشته است.
در مزرعه‌ی او به طور تقریبی چند کلم کاشته شده است؟ 

57×61=60×60=3600

برچسب شده در: