در این نوشته با جواب صفحه 140 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 140 ریاضی ششم

فعالیت

1- عبارت زیر به دو روش محاسبه شده است. محاسبه‌ها را کامل کنید.

image 572

آیا پاسخ‌ها یکی است؟ خیر

مثلاً اگر بخواهید عبارتی مانند این 3×(60−7×4) را حساب کنید، چگونه عمل می‌کنید؟

2- برای انجام عملیات اگر عبارت پرانتز داشت، ابتدا داخل پرانتزها را حساب می‌کنیم: محاسبه را کامل کنید. فلش‌های قرمز رنگ راهنمای ترتیب عملیات است:

image 573

پرانتزها راهنمای ترتیب عملیات‌اند. محاسبه‌ها را از داخلی‌ترین پرانتزها شروع کنید.

اگر از پرانتز استفاده نشده باشد، مانند 8−2×3= چطور؟
اگر ترتیب عملیات با پرانتز مشخّص نشده باشد ابتدا باید ضرب‌ها و تقسیم‌ها و سپس جمع‌ها و تفریق‌ها را از چپ به راست انجام دهیم.
با این قرارداد اکنون بگویید حاصل 8−2×3 چیست؟

8−2×3=8−6=2

کاردرکلاس

1- با توجّه به قرارداد، حاصل هر عبارت را به دست آورید.

جواب صفحه 140 ریاضی ششم
جواب صفحه 140 ریاضی ششم

2- عدد 4/25 به روش قطع کردن را با تقریب کمتر از 1 بنویسید. سپس حاصل ضرب سمت راست را انجام دهید:

با تقریب کمتر از، 44/25=
=4×4=164×4/25

مقدار واقعی 4/25 را در سمت چپ نشان داده و سپس آن را 4 برابر کرده‌ایم. توضیح دهید که حذف 0/25 چه تأثیری در 4 برابر شدن آن دارد.
با حذف 0/25، هنگام 4 برابر شدن یک واحد کامل کم می‌شود.

page 140 3

3- احمد حاصل ضرب 34/2×11/2 را به روش قطع کردن و با تقریب کمتر از 1 حساب کرد و عدد 374 را به دست آورد.

34/2×11/2≃34×11=374

محسن حاصل را به روش قطع کردن و با تقریب کمتر از 10 به دست آورد:

34/2×11/2≃30×10=300

کدام یک به مقدار واقعی نزدیک‌تر است؟ جواب احمد
نتیجه: هرچه مقدار تقریب کمتر باشد دقت بیشتر و جواب به مقدار واقعی نزدیک‌تر است.

34/2×11/2=383/4

4- طبق قرارداد، محاسبه‌ها را با رعایت ترتیب انجام عملیات انجام دهید.

image 576
جواب صفحه 140 ریاضی ششم

5- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید و سپس با تقریب کمتر از 0/1 به روش گرد کردن تقریب بزنید.

image 575

برچسب شده در: