در این نوشته با جواب صفحه 141 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 141 ریاضی هشتم

کاردرکلاس

1- در هر شکل، RQ بر دایره مماس است. اندازهٔ زاویهٔ مجهول را پیدا کنید.

image 590

2- در هر شکل، SR بر دایره مماس است. مقدار a را به دست آورید.

جواب صفحه 141 ریاضی هشتم
جواب صفحه 141 ریاضی هشتم

تمرین

1- نقطهٔ B در فاصلهٔ 13 سانتی‌متری مرکز دایره‌ای به شعاع 5 سانتی‌متر قرار دارد.
از این نقطه دو مماس بر دایره رسم کرده‌ایم.
فاصلهٔ B از هریک از نقاط تماس را به دست آورید.

اگر از یک نقطه خارج دایره دو مماس بر دایره رسم کنیم طول دو مماس با هم برابر است.
خطی که مرکز دایره را به نقطهٔ ‌B وصل می‌کند نیمساز زاویه است.

image 592

2- از نقطهٔ Q خارج دایره‌ای به مرکز O دو مماس بر دایره رسم کنید و نقاط تماس را A و B بنامید. شکل بکشید و دلیل هر یک از موارد زیر را بنویسید.

image 593

3- در کاسهٔ کروی روبه رو مقداری آب ریخته‌ایم، AB¯ برابر 24 سانتی‌متر شده است. حداکثر عمق آب چقدر است؟

image 594

برچسب شده در: