در این نوشته با جواب صفحه 142 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 142 ریاضی ششم

1- با یک مثال، تقریب زدن به روش گرد کردن و با یک مثال دیگر تقریب زدن به روش قطع کردن را توضیح دهید.


می‌خواهیم عدد 13/26 را با تقریب کمتر از 0/1 گرد کنیم چون اولین رقم بعد از رقم تقریب بیشتر از 5 است به رقم تقریب 1 واحد اضافه می‌کنیم و به جای رقم‌های بعد از رقم تقریب صفر قرار می‌دهیم یعنی:

13/26≃13/3

ولی اگر اولین رقم بعد از تقریب کمتر از 5 باشد فقط کافیست به جای رقم‌های بعد از رقم تقریب صفر قرار دهیم. مثال:

13/21≃13/2

ولی برای قطع کردن کافی است به جای رقم‌های بعد از رقم تقریب صفر قرار دهیم. مثلا: 1239 با تقریب کمتر از 100 و به روش قطع کردن برابر با 1200 است.

12/39≃1200

2- دو عدد 5 رقمی بنویسید و آنها را گرد کنید.

98765≃99000
12345≃12350

3- موقعیتی را شرح دهید که در آن گرد کردن عدد یا عددهایی را مشاهده کرده‌اید.
بیان معدل – قبوض آب، برق و تلفن – پرداخت پول برای اجناس

4- طول قدم خود را ابتدا حدس بزنید.

 50 سانتی‌متر
– سپس اندازه‌ی قدم خود را با یک ابزار مناسب محاسبه و با حدس خود مقایسه کنید. تقریباً برابر با حدس است.
– هرگاه یک کیلومتر پیاده روی کنید به طور تقریبی چند قدم برداشته‌اید؟
هر قدم تقریباً نیم‌متر است پس باید ببینیم در یک کیلومتر (1000 متر) چند تا 0/5 داریم:

1000÷0/5=2000

5- یک عبارت بنویسید که شامل جمع، تفریق و ضرب باشد و حدّاقل 3 پرانتز داشته باشد. سپس حاصل آن را به دست آورید و تقریب بزنید.

جواب صفحه 142 ریاضی ششم
جواب صفحه 142 ریاضی ششم

تمرین

1- معلّم سنّ گروهی از دانش آموزان مدرسه را به صورت سال و ماه پرسید و در جدولی مانند نمونه یادداشت کرد. ستون خالی را پر کنید.
الف) سنّ دانش آموزان را در سطر سوم جدول به سال بنویسید.
ب) مشخّص کنید که وقتی سن را به سال بیان می‌کنیم، آن را با چه روشی تقریب زده‌ایم.
گردکردن چون اگر عدد ما 50 یا بزرگ‌تر از 5 باشد یک واحد به عدد سال اضافه می‌کنیم.

 محمّدامینپوریافرهادمحسناحمددانش آموزسن
3 و 1010 و 99 و 1010 و 114 و 123 ماه و 12 سالسن به سال و ماه
101012121212سن به سال
جواب صفحه 142 ریاضی ششم

2- چهار کسر بنویسید که وقتی به صورت اعشاری نوشته شوند مقدار تقریبی آنها با تقریب کمتر از 0/01 برابر با مقدار واقعی‌شان باشد.

image 582
جواب صفحه 142 ریاضی ششم

3- چهار عدد اعشاری بنویسید که وقتی به روش قطع کردن با تقریب کمتر از 0/001 تقریب می‌زنید با هم برابر شوند.

1/5680−1/5681−1/5682−1/5683−1/5684

4- مانند نمونه صورت و مخرج هر یک از کسرهای زیر را با تقریب کمتر از 10، به روش گردکردن به دست آورید. سپس تا حدّ امکان صورت و مخرج را ساده کنید.

image 583
جواب صفحه 142 ریاضی ششم

5- تقریب‌های زیر به روش قطع کردن انجام شده است، مقدار تقریب را مانند نمونه مشخّص کنید.

با تقریب کمتر از 0/1،  1325/71≃1325/7
با تقریب کمتر از یک،  4325/7≃4325
با تقریب کمتر از 0/01،  7208/125≃7208/12
با تقریب کمتر از 0/001،  7208/1254≃7208/125

6- در عبارت‌های زیر جای خالی را پر کنید.

الف) وقتی یک عدد را یک بار با تقریب کمتر از 0/1 و بار دیگر با تقریب کمتر از 0/01 تقریب می‌زنیم عدد تقریبی با تقریب کمتر از 0/01 به عدد واقعی نزدیک‌تر است.


هر چه مقدار تقریب کمتر باشد جواب دقیق‌تر است.


ب) طول یک زمین فوتبال برحسب متر با تقریب کمتر از 100 سانتی متر بیان می‌شود.


پ) جرم یک هندوانه‌ی درشت بر حسب کیلوگرم و گرم باتقریب کمتر از 100 گرم اعلام می‌شود.

برچسب شده در: