در این نوشته با جواب صفحه 143 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 143 ریاضی سوم

کار در کلاس

1- حاصل ضرب‌ها را مانند نمونه‌ها به دست آورید.

image 537

2- حاصل ضرب‌ها را مانند نمونه به دست آورید.

جواب صفحه 143 ریاضی سوم

تقریب بزن

1- حاصل ضرب‌ها را مانند نمونه به صورت تقریبی به دست آورید.

21×189→20×200=4000

341×176→300×200=60000

29×410→30×400=12000

9×407→10×400=4000

2- دبستان کوشش 12 کلاس دارد. هر کلاس 32 دانش آموز دارد. این دبستان به طور تقریبی چند دانش آموز دارد؟

10×30=300

برچسب شده در: