در این نوشته با جواب صفحه 143 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 143 ریاضی هشتم

کاردرکلاس

1- هر دایره به دو کمان تقسیم شده است.
اندازهٔ هر کمان را پیدا کنید و بنویسید.

image 599

2- اندازهٔ کمان و زاویه‌های مجهول را پیدا کنید.

جواب صفحه 143 ریاضی هشتم
جواب صفحه 143 ریاضی هشتم

3- در شکل روبه‌رو، AB قطر دایره است.
زاویهٔ B چند درجه است؟

image 601

فعالیت

1- محیط دایرهٔ روبه‌رو را به هشت کمان مساوی تقسیم کرده‌ایم. می‌خواهیم بدانیم چرا هشت ضلعی ABCDEFGH منتظم است.

زیرا ساقهای هر مثلث شعاع های دایره هستند.
زیرا در هر مثلث زاویه داخلی هر ساق با زاویه داخلی ساق دیگر برابر است و مجموع زوایای داخلی مثلث نیز ۱۸۰ است.
زیرا همه زاویای سبز رنگ برابر هستند.
در حالت (ض-ز-ض).

2- برای هر مورد دلیل بیاورید.

image 602

اگر در یک دایره، اندازهٔ دو کمان برابر باشد، اندازه وترهای نظیر آن دو کمان نیز با هم برابرند.

به عکس، اگر در یک دایره اندازهٔ دو وتر برابر باشد، اندازه کمان‌های نظیر آن دو وتر نیز با هم برابرند.

برچسب شده در: