در این نوشته با جواب صفحه 146 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 146 ریاضی سوم

کار در کلاس

1- خارج قسمت و باقی مانده‌ی هر یک از تقسیم‌ها را به دست آورید. از راهنمای داده شده کمک بگیرید.

image 544

2- تقسیم‌ها را انجام دهید.

image 543

3- باقی مانده‌ی کدام تقسیم‌های زیر، صفر می‌شود؟

جواب صفحه 146 ریاضی سوم

4- آیا تقسیم 79 بر 9 باقی مانده دارد؟ 7
– تقسیم 34 بر 7 چطور؟ 2

کار با ماشین حساب

1- حاصل تقسیم‌های زیر را به کمک ماشین حساب پیدا کنید.

240÷10=24

128÷4=32

215÷5=43

2- حاصل تقسیم 17 بر 3 را با ماشین حساب به دست می‌آوریم. چه عددی روی صفحه ظاهر می‌شود؟ آیا با این عدد آشنا شده‌اید؟ این اتّفاق برای تقسیم‌هایی که باقی مانده دارند می‌افتد و حاصل تقسیم به این صورت نمایش داده می‌شود.

برچسب شده در: