در این نوشته با جواب صفحه 148 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 148 ریاضی سوم

1- با توجّه به ضرب و حاصل آن 23×7=161 توضیح دهید که حاصل‌ ضرب زیر چگونه به دست می‌آید.

image 552

ابتدا صفرها را در نظر نمی‌گیریم 7×23 را حساب کرده چهار صفر جلوی آن می‌گذاریم

2- توضیح دهید باقی مانده‌ی تقسیم زیر چگونه به دست می‌آید.

جواب صفحه 148 ریاضی سوم

حاصل ضرب 7 در 5 می‌شود 25  
35  را از 37 کم کنیم می‌شود 2 ( باقیمانده)

تمرین

1- می‌خواهیم 6 بسته‌ی 12 تایی مداد را بین 9 نفر به طور مساوی تقسیم کنیم. به هر نفر چند مداد می‌رسد؟

6×12=72

image 553

2- اگر وزن هر 5 نخود به‌طور تقریبی یک گرم باشد، یک کیلوگرم نخود چند تا نخود است؟

 یک گرم 5 نخود است. 1000  گرم می‌شود  1000  ضربدر 5.

1000×5=5000

3- در یک کارخانه‌ی پارچه بافی ساعتی 1235 متر پارچه بافته می‌شود. در این کارخانه در 8 ساعت چند متر پارچه بافته می‌شود؟

8×1235=9880

4- اتومبیلی در هر ساعت 80 کیلومتر را طی می‌کند. اگر به همین ترتیب حرکت کند، در 3 ساعت چند کیلومتر را می‌پیماید؟


500 کیلومتر را در کمتر از 6 ساعت طی می‌کند یا بیشتر از آن؟ 

در 6 ساعت کمتر از 500 کیلومتر رفته پس برای 500  کیلومتر به زمان بیشتری نیاز دارد.

image 554
جواب صفحه 148 ریاضی سوم

3×80=240

6×80=480

5- زمینی به شکل مربّع داریم که هر ضلع آن 1050 متر است. می‌خواهیم دور این زمین را دو ردیف سیم خاردار بکشیم.
به چند متر سیم خاردار نیاز داریم؟

4×1050=4200

4200+4200=8400

6- یک نقّاش در اوّلین روز کارش 8 متر مربّع از ساختمانی را رنگ کرد. صاحب ساختمان از او خواست که هر روز 2 برابر روز قبل رنگ کند.


روز دوم چند مترمربع را باید رنگ کند؟
 2×8=16


روز سوم چقدر؟ 2×16=32


روز چهارم چقدر؟ 2×32=124


روز پنجم چقدر؟ 2×124=248

برچسب شده در: