در این نوشته با جواب صفحه 148 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 148 ریاضی هشتم

جواب کار در کلاس صفحه 148 ریاضی هشتم

1- اندازهٔ زاویه‌ها و کمان‌های خواسته شده را پیدا کنید.

image 622

2- در شکل روبه رو، همهٔ رأس‌های یک لوزی به ضلع 5 سانتی‌متر روی دایره قرار دارد.

جواب کار در کلاس صفحه 148 ریاضی هشتم
جواب کار در کلاس صفحه 148 ریاضی هشتم

چرا این لوزی، مربع است؟

چون زاویه‌های محاطی رو‌به‌ رو به قطر دایره 90 درجه‌اند در نتیجه لوزی که یک زاویه قائمه داشته باشد مربع است.

قطر دایره چند سانتی‌متر است؟

image 624

جواب تمرین صفحه 148 ریاضی هشتم

1- اندازهٔ زاویه‌ها و کمان‌های خواسته شده را پیدا کنید.

image 625

2- در شکل زیر زاویهٔ مرکزی AOB برابر با ٧٢ درجه است. اندازهٔ کمان AB چند درجه است؟ 72

image 626

اگر، دهانهٔ پرگار را به اندازهٔ AB باز کنیم و با شروع از نقطهٔ B، پی‌ در پی کمان‌هایی بزنیم، چند کمان مساوی روی دایره جدا می‌شود؟ 5 کمان

3- در شکل روبه رو، دایره‌‌ای به هشت قسمت مساوی تقسیم شده است.
الف) شکل چند خط تقارن دارد؟
8 خط تقارن

ب) اندازهٔ دو زاویهٔ مشخص شده را روی شکل پیدا کنید و بنویسید.

image 627

4- دایره‌‌ای بکشید. سپس، چهارضلعی ABCD را طوری رسم کنید که هر چهار رأس آن روی دایره باشد.

چرا مجموع دو زاویهٔ روبه رو به هم در چهارضلعی ABCD برابر 180 درجه است؟

و به همین ترتیب خواهیم داشت.

image 628

5- در شکل رو به رو اندازهٔ کمان AB برابر x درجه است.

ب) اندازهٔ کمان قرمز رنگ را برحسب x بنویسید.

ج) اندازهٔ زاویهٔ C را برحسب x بنویسید.
زاویه C محاطی است پس برابر است با نصف کمان رو‌به‌ رو‌ی آن

image 629

6- در شکل زیر، پره‌ها دوازده کمان مساوی روی محیط چرخ ایجاد کرده‌اند.
شعاع چرخ 30 سانتی‌متر است.

الف) طول TX چقدر است؟

همان قطر دایره است = 60 سانتی‌متر

ب) مثلث ZRT چه نوع مثلثی است؟ چرا؟

متساوی‌الاضلاع

image 630

ج) طول ZT چقدر است؟

30 سانتی‌متر

د) مثلث XTZ چه نوع مثلثی است؟ چرا؟

قائم‌الزاویه

هـ) طول ZX چقدر است؟

image 631

برچسب شده در: