در این نوشته با جواب صفحه 15 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 15 آزمایشگاه یازدهم

در این متن، بخشی که به رنگ سفید مشخص شده، پیام اصلی متن را نشان می دهد در حالی که بخش مشخص شده با رنگ نارنجی جزئیات مربوط به ایده کلیدی را نشان می دهد. با توجه به آنها، پیرابندهای زیر را کامل کنید.

جواب صفحه 15 آزمایشگاه یازدهم

سوخت های فسیل آلاینده هستند  :

* ایجاد مشکلات تنفسی برای شهروندارن

* باران اسیدی میبارد و ساختمان ها آسیب می بینند.

* آب رودخانه ها اسیدی می شود