در این نوشته با جواب صفحه 15 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 15 ریاضی هفتم

جواب کار در کلاس صفحه 15 ریاضی هفتم

تساوی‌ها را کامل کنید.

+15=15

+20=20

−(+10)=−10

−(−4)= +4

−(−(+7))=+7

−(−10)= +10

+(−7)= −7

+(−4)= −4

جواب فعالیت صفحه 15 ریاضی هفتم

1- مانند نمونه‌ها برای هر حرکت روی محور یک عدد صحیح (مثبت، منفی یا صفر) بنویسید.

جواب صفحه 15 ریاضی هفتم

2- وقتی دو حرکت پشت سرهم انجام می‌شود، می‌توانیم یک جمع بنویسیم. مانند نمونه برای هر حرکت یک جمع بنویسید.

جواب صفحه 15 ریاضی هفتم

3- عبارت (2+)−(+4) را می‌توانید به صورت تفریقی که در دورهٔ ابتدایی می‌نوشتید، تبدیل کنید؛ یعنی: (+4)−(+2)=4−2
تفریق را هم می‌توانیم به صورت جمع بنویسیم؛ مانند: 2−4=4+(−2)

مانند نمونه‌ها تساوی‌ها را کامل کنید.

−7−4=−7+(−4)

8+(−5)= 8−5

−5−(−3)=−5+(−(−3)=

7+(−11)= 7−11

−4+5= −4−(−5)

−5+(−6)= −5−6

جواب کار در کلاس صفحه 15 ریاضی هفتم

ابتدا تفریق‌ها را به جمع تبدیل کنید سپس در دفتر خود برای هر جمع یک محور رسم کنید و به کمک آن حاصل را به دست آورید.

image 144

از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ حاصل جمع هر عدد با صفر برابر خود آن عدد است.

2- جمع و تفریق‌ها را روی محور نشان دهید و حاصل را به دست آورید. ابتدا تفریق را به صورت جمع بنویسید.

جواب صفحه 15 ریاضی هفتم
جواب صفحه 15 ریاضی هفتم

از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ حاصل جمع هر عدد با قرینه‌اش برابر صفر است.

گام به گام سایر صفحات درس معرفی عدد های علامت دار

برچسب شده در: