در این نوشته با جواب صفحه 15 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 15 ریاضی پنجم

فعالیت

1- الگوهای زیر از چوب کبریت تشکیل شده‌اند. با توجّه به هر کدام، جدول را کامل کنید و به سؤال‌ها پاسخ دهید.
الف)

جواب صفحه 15 ریاضی پنجم
جواب صفحه 15 ریاضی پنجم

شکل دهم از چند چوب کبریت تشکیل شده است؟

10×3=30

آیا شکلی وجود دارد که از 16 چوب کبریت تشکیل شده باشد؟
خیر مشکلی وجود ندارد.

◻×3=16

image 57

برای پیدا کردن تعداد چوب کبریت‌های شکل هفتم 2 دانش آموز به ترتیب زیر عمل کرده‌اند. راه حلّ آنها را کامل کنید و توضیح دهید.
راه حلّ فاطمه: در هر شکل جدید، 6 چوب کبریت اضافه شده است.

image 58

راه حلّ سعیده: شکل ششم از 6 خانه ساخته شده که هر خانه با 6 چوب کبریت درست شده است. پس داریم:

6×6=36

کار در کلاس

1- الگوی زیر چه تفاوتی با الگوی (ب) فعّالیت بالا دارد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال، ابتدا جدول را کامل کنید.

image 59

روش خود را برای یافتن تعداد چوب کبریت‌های شکل ششم توضیح دهید. آیا با روش سعیده هم می‌توان جواب را به دست آورد؟
در هر شکل جدید، 5 چوب کبریت اضافه شده است. روش فاطمه در این الگو هم جواب می‌دهد. البته الگوی سعیده هم با کمی تغییر جواب می‌دهد.

شکل (1)

(1×5)+1=6

شکل (2)

(2×5)+1=11

شکل (3)

(3×5)+1=16

شکل (6)

(6×5)+1=31

برچسب شده در: