جواب صفحه ۱۵ علوم هشتم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۵ علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۵ علوم هشتم

فکر کنید

دانش‌آموزی با استفاده از آب اکسیژنه، گاز اکسیژن تولید کرده و مطابق شکل‌های زیر، آن را روی یک زغال نیم افروخته دمیده است. با توجه به این شکل‌ها توضیح دهید، چرا زغال در شکل شمارۀ ۲ با شعلۀ بزرگ‌تر و نورانی‌تری می‌سوزد؟

جواب صفحه 15 علوم هشتم
جواب صفحه ۱۵ علوم هشتم

در این واکنش شیمیایی آهن نرم ونازک در اثر گرما با اکسیژن هوا ترکیب شده وبعد از ۵ دقیقه کاهش میزان هوا دلیل بر  ترکیب اکسیژن با آهن می باشدکه می توان در صد اکسیژن را محاسبه کرد. 


آزمایش تجزیه آب اکسیژنه در حضور کاتالیز گر (آهن اکسید –پتاسیم یدید – منگنز دی اکسید) گاز اکسیژن زیادی تولید شده که می تواند ذغال نیمه افروخته را روشن کند. آب اکسیژنه در کنار کاتالیز گر تجزیه شده اکسیژن و آب تولید می کند اکسیژن زیادی آتش را شعله ور می کند.

فعالیت (رزمایش آتش نشانی)

با همکاری مدرسه، معلم، اولیای دانش‌آموزان و آتش‌نشانی محل خود، رزمایشی دربارۀ راه‌های خاموش کردن آتش در مدرسه اجرا کنید؛ سپس نتیجۀ آن را به‌صورت روزنامۀ دیواری به کلاس گزارش کنید.


روش‌های خاموش کردن آتش:


۱- سرد کردن (کاهش درجه حرارت با آب و…)
۲- خفه کردن (کاهش درصد اکسیژن با گازهایی مثل اکسیژن و وسایلی مثل قیر، خاک و…)
۳- دور کردن مواد سوختنی از محل آتش سوزی

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه