در این نوشته با جواب صفحه 15 فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 15 فارسی سوم

درست و نادرست

1- محلّه ی جدید، نانوایی، مسجد و بازار داشت.

درست

2- رو به روی مدرسه ی امید، بوستان بزرگی است.

نادرست

درک مطلب

1- آن روز، امید چگونه توانست دوستان زیادی پیدا کند؟

آن روز امید، درون دروازه ایستاد و بسیار خوب بازی کرد. به همین دلیل، بچه های محله، امید را شناختند و با او دوست شدند.

2- با توجه به متن درس، حالا تو محله ی خود را برای دوستانت معرفی کن.

در خیابان محله ی ما، مغازه های بزرگ و کوچک و نانوایی بربری است. مسجد بزرگی به نام امام حسین (ع)، با گلدسته های بلند دارد. در انتهای خیابان بوستان بزرگی به نام آلاله است. (پاسخ دانش آموزان متفاوت است.)

3- سؤال: امید با شنیدن کدام حرف، خاطرات تیم فوتبال محله ی قبلی خود را به یاد آورد؟

پاسخ: ما امروز دروازبان نداریم. چون دروازبان تیم ما بیمار شده و نیامده، نمی دانیم چه کار کنیم.

برچسب شده در: