در این نوشته با جواب صفحه 15 هندسه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 15 هندسه یازدهم

۱)در شکل مقابل وترهای AB و CD موازی هستند.
الف) از A به D وصل کنید. زوایای BAD و ADC نسبت به هم چگونه اند؟ چرا؟
این دو زاویه بنا بر قضیه خطوط موازی با هم برابر هستند.
ب کمان های BD و AC نسبت به هم چگونه اند؟ چرا؟
این دو کمان روبه رو به زوایای محاطی برابر هستند.پس بایکدیگر برابرند.

۲)در شکل مقابل کمانهای EG و FH هم اندازه اند.
الف) وترهای EF و GH و پاره خط EH را رسم کنید.

image 280

ب زوایای FEH و EHG نسبت به هم چگونه اند؟ چرا؟

image 279

پ)وترهای EF و GH نسب به هم چگونه اند؟ چرا؟

باهم موازی هستندبنا بر عکس قضیه خطوط موازی

۱- فرض کنید رأس زاویه DAE مانند شکل مقابل بیرون دایره واقع شده باشد و کمان های DE و BC توسط اضلاع زاویه مورد نظر مشخص شده باشند.

از نقطۀ خطی موازی خط BDرسم کنید تا دایره را در نقطه ای مانند F قطع کند علت هر کدام از تساوی های زیر را مشخص کنید.

image 282
جواب صفحه 15 هندسه یازدهم

۲ رأس زاویه DAE مانند شکل مقابل در درون دایره می باشد و اضلاع این زاویه کمانهای BC و DE را مشخص کرده اند.

از نقطه B خطی موازی خط DC رسم کنید تا دایره را در نقطه ای مانند F قطع را کند علت هر کدام از تساوی های زیر را مشخص کنید.

image 283