در این نوشته با جواب صفحه 150 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 150 ریاضی چهارم

کار در کلاس

1- اگر یک سکّه را بیندازیم، یا رو می‌آ‌ید یا پشت.

جواب صفحه 150 ریاضی چهارم
جواب صفحه 150 ریاضی چهارم

احتمال رو یا پشت آمدن سکّه را با چه عبارتی بیان می‌کنید؟ چرا؟

با احتمال برابر چون یک حالت رو داریم و یک حالت پشت و احتمال آمدن هر کدام برابر با نصف است.

اگر سکّه را 20 بار بیندازیم، پیش بینی می‌کنید چند مرتبه رو و چند مرتبه پشت آن بیاید؟ چرا؟

10 بار رو و 10 بار پشت زیرا احتمال آمدن رو و پشت هم شانس هستند.

– یک سکّه را 20 بار بیندازید و هر بار رو یا پشت آمدن آن را در جدول زیر یادداشت کنید.

آزمایش1234567891011121314151617181920
وضعیت سکّهرررپرپپپرررررررپپپرپ

تعداد رو آمدن: 12
تعداد پشت آمدن: 8
آیا این آزمایش مطابق انتظار شما بود؟ خیر
آیا در کلاس شما دانش‌آموزی هست که در آزمایش او سکّه 10 بار به رو و 10 بار به پشت آمده باشد؟ بله

2- ساناز عقربه‌ی یک چرخنده را 20 بار چرخانده و هر بار رنگ آن را یادداشت کرده است. نتیجه‌ی آزمایش او را در جدول زیر می‌بینید.

رنگتعداد
آبی7
سبز11
نارنجی2
جواب صفحه 150 ریاضی چهارم

اگر ساناز یک بار دیگر عقربه را بچرخاند، احتمال آمدن رنگ نارنجی را با بیان یک عبارت پیش بینی کنید.
دلیل خود را توضیح دهید.

به احتمال کمتر زیرا در 20 بار تعداد کم نارنجی آمده است.

خلاق باش

هرکدام از شکل‌های زیر، چند درجه باید بچرخند تا دوباره روی خودشان بیفتند؟

image 254

90° یا °180

image 255

360°÷3=120°

image 252

90° یا °180

image 253

180°