در این نوشته با جواب صفحه 16 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 16 جامعه شناسی دهم

مفاهیم اساسی

پدیده اجتماعی، کنش اجتماعی، کنش بیرونی، کنش درونی، هنجار اجتماعی، جامعه پذیری، ارزش اجتماعی، کنترل اجتماعی، درونی‌سازی و برونی‌سازی

خلاصه کنید

 به کنش اجتماعی و پیامدهای آن، پدیده اجتماعی می‌گویند.


– کنش اجتماعی، نوعی کنش است که با توجّه به دیگران انجام می‌شود.


– تفکّر و خیال، کنش درونی و راه رفتن و نشستن کنش بیرونی هستند.


– کنش اجتماعی، فقط در حضور دیگران صورت نمی‌گیرد.


– خانواده خُردترین پدیدهٔ اجتماعی است.


– به شیوهٔ انجام کنش اجتماعی که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته، هنجار اجتماعی گفته می‌شود.


– به پدیدهٔ مطلوب که مورد پذیرش همگان بوده و افراد به آن گرایش دارند، ارزش اجتماعی گفته می‌شود.


– ایجاد پدیدهٔ اجتماعی از طریق کنش اجتماعی، برونی‌سازی نامیده می‌شود.


– به تأثیر پدیدهٔ اجتماعی بر افراد و کنش‌های اجتماعی آنها، درونی‌سازی گفته می‌شود.