در این نوشته با جواب صفحه 16 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 16 ریاضی پنجم

فعالیت

1- شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کنند. شکل‌های بعدی را رسم کنید و الگوی عددی آنها را ادامه دهید.

image 60

اگر شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا کنند، شکل بیستم با 210 دایره درست می‌شود. شکل بیست و یکم با چند دایره درست می‌شود؟ چرا؟
در هر شکل به اندازه‌ی شماره آن شکل، دایره اضافه می‌شود. پس شکل بیست و یکم از 210+21 دایره تشکیل می‌شود. یعنی 231 دایره

2- شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کنند. شکل بعدی را رسم کنید و الگوی عددی آن را ادامه دهید.

image 61

اگر شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا کنند، شکل دهم با چند دایره ساخته می‌شود؟ چرا؟
100 دایره. زیرا تعداد دایره‌های هر شکل برابر است با: (شمارهٔ شکل × شمارهٔ شکل)

کار در کلاس

تعداد مثلّث‌های کوچک و هم اندازه ی الگو را به دست آورید و جدول زیر را کامل کنید.

image 62
4321شکل
16941تعداد مثلث‌ها

برچسب شده در: