در این نوشته با جواب صفحه 160 تفکر و سواد رسانه ای دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 160 تفکر و سواد رسانه ای دهم

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 160 تفکر و سواد رسانه دهم

1- از نظر بیشتر افراد کلاس کدام عنوان‌ها بی‌ارزش و بی‌فایده و کدام عنوان‌ها کاربردی و ارزشمند است؟

موارد زیر در اکثر افراد صادق بوده است.

بی ارزش: شماره 11 و 19

ارزشمند: شماره 2 و 7

2- در مورد کدام عنوان‌ها توافق وجود ندارد؟ چرا؟

شماره 24 در بی ارزش ها و شماره 13 در ارزشمند ها. هر چه عناوین محلی تر باشند توافق کمتر و هر چه عمومی و جامع تر باشند توافق بیشتری وجود دارد.

جواب عکس و مکث صفحه 160 تفکر و سواد رسانه دهم

جواب صفحه 160 تفکر و سواد رسانه ای دهم

در این تصویر می توان مشاهده کرد که رسانه باعث زندانی شدن مخاطبان خود شده است، که باعث ترویج فرهنگ فردگرایی و انزوا طلبی بین مخاطبان رسانه ها می شود.

جواب فعالیت در خانه صفحه 160 تفکر و سواد رسانه دهم

چند نشریه (مجله و … ) را بررسی کنید. عنوان‌ها و اخبار زرد آن را مشخص، و نتایج کار خود را جلسه بعد به کلاس ارائه کنید.

image 484