در این نوشته با جواب صفحه 165 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 165 تفکر و سواد رسانه دهم

عکس و مکث

جواب صفحه 165 تفکر و سواد رسانه دهم

در این تصویر می توانیم پسر بچه ای را مشاهده کنیم که دچار اعتیاد به بازی شده است و در سر کلاس انرژی کافی را ندارد، پس مفهوم این عکس و مکث این است که اعتیاد رسانه ای یکی از علل افت تحصیلی و بی رغبتی به تحصیل را نشان می دهد.

فعالیت در خانه

با در نظر گرفتن موارد زیر برای رژیم مصرف رسانه‌ای خود اصول و قواعدی بنویسید تا با کمک آنها بهره‌مندی خود را از رسانه‌ها مدیریت کنید.

image 487