در این نوشته با جواب صفحه 165 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 165 علوم نهم

خود را بیازمایید

این زنجیره، یکی از زنجیره های غذایی شکل 1 است: گیاه ← ملخ ← عنکبوت شما زنجیره های دیگر این شکل را رسم کنید.

تعداد زنجیره ها زیاد است اما برای نمونه:

1. گیاه ← موش ← مار

2. گیاه ← گوزن ← شیر

3. گیاه ← خرگوش ← روباه

فکر کنید

الف) آیا می توانیم بگوییم همه شبکه های غذایی که روی کره زمین قرار دارند، به هم وصل اند؟

بله، زیرا مجموعه زنجیره های غذایی، شبکۀ غذایی و مجموعه شبکه های غذایی شبکۀ حیات را می سازند. مثال: پرنده ای که در سیبری زندگی می کند به ایران هم مهاجرت می کند و وارد زنجیره غذایی می شود.

ب) دانش آموزی می گوید که تولیدکنندگان در هر زیستگاهی،گیاهان اند. شما چه فکر می کنید؟

خیر، موجوادت دیگری مانند جلبک ها، تک سلولی ها و فیتوپلانکتون ها نیز فتوسنتز می کنند.

برچسب شده در: