در این نوشته با جواب صفحه 166 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 166 علوم نهم

گفت و گو کنید

شیوع سرطان در منطقه ای زیاد شده است.کارشناسان علت آن را وجود نوعی ماده آلاینده در خاک زمین های کشاورزی و مراتع آن منطقه می دانند.چگونه این ماده که در خاک است، عامل سرطان در مردم آن منطقه شده است؟

آب و مواد معدنی از خاک وارد گیاه می شود و از گیاه با واسطه یا بی واسطه وارد بدن ما می شود. بنابراین برخی مواد آلاینده و فلزات سنگین می تواند در ما ایجاد بیماری کند.

فعالیت

1. در یک فعالیت گروهی، یک بوم سازگان طبیعی یا مصنوعی را در محل زندگی خود به شکل تصویری گزارش کنید. این گزارش دربردارنده ویژگی های کلی، اجزای زنده و غیر زنده بوم سازگان باشد.

2. با راهنمایی معلم یک بوم سازگان کوچک بسازید.

مثلاً می توان با استفاده از یک ظرف شیشه ای پهن و مقداری خاک و گیاه (مانند خزه) این کار را انجام داد.

برچسب شده در: