در این نوشته با جواب صفحه 167 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 167 علوم نهم

خود را بیازمایید

هر یک از این شکل ها چه نوع همزیستی را نشان می دهد؟

جواب صفحه 167 علوم نهم
جواب صفحه 167 علوم نهم

الف) میگوی تمیزکننده در حال خوردن انگل های دهان مارماهی

ب) ماهی های کوچک همراه با کوسه شنا می کنند و پس مانده شکار کوسه را می خورند.

پ) کنه در حال مکیدن خون انسان.

الف) همیاری (هم میگو و هم مار ماهی سود می برند)

ب) همسفرگی (ماهی کوچک سود می برد ولی تاثیری بر کوسه ندارد)

پ) انگلی (کنه سود می برد ولی انسان زیان می بیند)

فکر کنید

به نظر شما چه نوع رابطه ای بین زنبور و گیاه گل دار وجود دارد؟ انواعی از حشره ها در گرده افشانی گل ها نقش دارند؛ اما چرا گفته می شود که نقش زنبورعسل از همه مهم تر است؟

همیاری – زیرا عمل اختصاصی دارند یعنی گل های خاصی را گرده افشانی می کنند و این کار را بصورت کلونی (گروهی) انجام می دهند

برچسب شده در: