در این نوشته با جواب صفحه 168 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 168 علوم نهم

جمع آوری اطلاعات

جانوران شکارچی ویژگی های متفاوتی دارند که به آنها در شکارکردن طعمه کمک می کند. هر گروه، یک جانور شکارچی را انتخاب و درباره ویژگی هایی که به آن در شکار کردن کمک می کند، اطلاعاتی جمع آوری کند و گزارش را به صورت تصویری و جمله های کوتاه ارائه دهد.

این فعالیت بر عهده دانش آموز می باشد، مثلاً شیر: سرعت زیاد و ماهیچه های قوی – عقاب) چشمان تیز و سرعت زیاد و جثۀ مناسب – مار کبری: نیش زهری و ارواره های فک بدون اتصال در بالا و پایین

فکر کنید

نمودار زیر رابطه بین جمعیت شکارچی و جمعیت شکار را در یک منطقه نشان می دهد. درستی عبارت زیر را با استفاده از آن نشان دهید.

جواب صفحه 168 علوم نهم
جواب صفحه 168 علوم نهم

«تعداد شکارچیانی که می توانند در یک بوم سازگان زندگی کنند، به تعداد جانورانی بستگی دارد که  شکار آنها می شوند».

این نمودار نشان می دهد جمعیت شکار و شکارچی با هم ارتباط دارند و با افزایش جمعیت شکار

جمعیت شکارچی هم زیاد می شود. (البته زمان زیادی برای این فرایند لازم است)

برچسب شده در: